Afbeelding

Home Sweet Home Beleidsplan

1. Visie

Het is de visie van HSH dat een kind niet zonder liefde kan en mag opgroeien. Een liefdevolle familie is van levensbelang. Opgroeien in een liefdevolle en veilige gezinsomgeving is de enige goede basis voor de ontwikkeling van een kind. Alleen in een liefdevol huis kan een kind zich ontwikkelen tot een onafhankelijke en weerbare volwassene.

2. Missie

Home Sweet Home ziet het als haar missie om kansarme weeskinderen te helpen in een kleinschalig kindertehuis in Oeganda. Het doel is om de kinderen de mogelijkheid te bieden de wereld zelfstandig te ontdekken en ze te laten opgroeien in een christelijke omgeving met respect voor de Oegandese cultuur en traditie.

3. Beleid

3.1 Doelstellingen van HSH
Om zijn missie te verwezenlijken, heeft de Stichting zich de volgende doelen gesteld: Opzetten en onderhouden van een kleinschalig kindertehuis in Oeganda; Hulp bieden aan kansarme kinderen; Het bieden van zowel financiële als materiële hulp aan kansarme kinderen; Het mogelijk maken voor de kinderen om onderwijs te ontvangen en hen daarmee een toekomstperspectief te bieden; absoluut onpartijdig te zijn en hulp te bieden aan elk kind dat hulp nodig heeft, voor zover mogelijk, ongeacht afkomst of religie. de kinderen niet alleen te voorzien van de meest essentiële levensbehoeften zoals onderdak, eten en drinken, maar ook om, naast de normale schoolverplichting, vakgericht onderwijs te geven en ze vaardigheden bij te brengen waarmee ze verder komen in het leven. Vergroting van de kennis over HIV / AIDS, malaria en andere ziekten bij de lokale bevolking door cursussen en workshops over deze ziekten te organiseren; ook worden projecten ondersteund die de bevolking leren om voor hun eigen levensonderhoud te zorgen. Op deze manier wordt de directe omgeving van het weeshuis een helpende hand geboden.

Om de doelstellingen te realiseren, beheert HSH:

  • Het kindertehuis
  • Day Care Vincent
  • De Zorgboerderij
  • Het Aflatoun lesprogramma

3.2 Het kindertehuis
HSH heeft in 2009 een kindertehuis in Njeru gevestigd en is in 2010 naar Bukaya verhuisd. In 2011 bouwde HSH een eigen huis in Butema Village, niet ver van Jinja, een stad in Zuidoost-Oeganda.

Het huis biedt plaats aan maximaal 15 kinderen, zodat de woonomgeving klein en intiem blijft en de kinderen kunnen opgroeien in een gezinsgerichte situatie met Suzan en Zenon als pleegouders.

De achtergronden en geschiedenis van de kinderen verschillen sterk, maar ze hebben allemaal vervelende ervaringen achter de rug en zijn vaak getraumatiseerd wanneer ze in het tehuis komen. Veel kinderen werden onverzorgd achtergelaten en hebben vaak een mentale of lichamelijke ziekte, bijv. HIV.

HSH zorgt ook voor kinderen met fysieke en intellectuele beperkingen. Deze kinderen worden vaak niet verwelkomd of geaccepteerd in andere kindertehuizen.

Samen met de lokale maatschappelijk werkers krijgen alle kinderen de kans op te groeien in een christelijk tehuis zonder de Oegandese cultuur en tradities uit het oog te verliezen.

3.3 Day care Vincent
Bij Day Care Vincent biedt HSH hulp aan en zorgt voor kinderen met geestelijke en fysieke beperkingen. Het biedt deze service kosteloos.

HSH zorgt ervoor dat de kinderen medische zorg ontvangen in een lokale kliniek voor een exacte diagnose, relevante behandeling of medicatie, indien van toepassing. Als deze kosten niet gedragen kunnen worden door ouders / verzorgers, draagt HSH deze kosten namens hen. Zodra de diagnose is gesteld, probeert HSH de ouders / verzorgers van het kind te informeren over de beperking en hen voor te lichten over de vereiste zorg, zowel medisch als de verzorging en omgang in de thuissituatie.

Er is een fysiotherapeut in dienst die drie halve dagen per week fysiotherapeutische behandeling biedt. Ze probeert, met de hulp van ouders / verzorgers, zoveel mogelijk vooruitgang te boeken met de kinderen door hun mogelijkheden te bekijken en de relevante en exact vereiste behandeling te bieden.

HSH organiseert ook groepsbijeenkomsten / sessies voor ouders / verzorgers, waarin informatie wordt verstrekt over onder andere de zorg voor het kind, hygiëne, anticonceptie, HIV / Aids, etc.

Ten slotte bezoekt HSH ook kinderen in hun eigen woonomgeving om verdere behoeften en vereisten te begrijpen (bijvoorbeeld een speciale rolstoel) en om specifiek advies over de situatie te geven.

Elke zaterdag wordt de dagopvang ook gebruikt om trainingsprogramma's te geven aan kinderen uit de omliggende dorpen. Zie 'Aflatoun lesprogramma' voor meer informatie.

3.4 De Zorgboerderij
HSH heeft een kleine boerderij waar enkele kinderen uit het kindertehuis en uit de omliggende dorpen tegelijkertijd kunnen werken en leren. Alle kinderen hebben geestelijke en soms ook lichamelijke beperkingen. Door praktische en zelfvoorzienende vaardigheden te leren, zoals zorg voor boerderijdieren en/of te werken op de boerderij of in het veld, kunnen de kinderen beter worden uitgerust voor hun toekomst. Het is niet alleen belangrijk voor deze kinderen om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen, maar om ook "voorbeelden" te zijn voor hun ouders en de gemeenschap. Dit doen ze door te laten zien hoe ze hun verworven vaardigheden kunnen gebruiken om, ondanks hun handicap, een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

's Ochtends zorgen de kinderen voor de dieren, maken ze de kooien schoon en wonen ze lessen bij over het werken op een boerderij of in het veld. 's Middags worden de velden klaar gemaakt, wordt er gezaaid en geplant, onkruid verwijderd en beschikbare producten worden geoogst en gedroogd.

3.5 Aflatoun lesprogramma
Over het algemeen is scholing in Oeganda van een ondermaats niveau. Veel kinderen missen vaak, ondanks hun jarenlange scholing, de mogelijkheid om essentiële basisvaardigheden te ontwikkelen die ze in het leven nodig hebben om onafhankelijkheid te bereiken, zoals sociale vaardigheden, financiële vaardigheden, etc.

Daarom is HSH in 2015 met het Aflatoun-lesprogramma begonnen voor een paar kinderen van Home Sweet Home en voor kinderen uit de omliggende dorpen.

4. Beleidsplan 2019-2020

Gebaseerd op zijn missie en visie wil HSH voor de jaren 2019 en 2020 aan het volgende beleidsplan werken:

4.1 algemeen
HSH streeft ernaar de komende jaren, in goede samenwerking met de stichting HSH in Nederland, het project duurzaam te maken.
Home Sweet Home is volledig afhankelijk van donaties. In de afgelopen jaren waren de gelden die binnenkwamen via sponsoring voldoende voor de meest noodzakelijke uitgaven. De kosten zijn het afgelopen jaar echter gestegen en zullen naar verwachting de komende jaren blijven stijgen. De reden hiervoor is dat de kosten van levensonderhoud in Oeganda zijn gestegen en er dringend groot onderhoud van de gebouwen moet plaatsvinden. Ook de kosten voor onderwijs voor de kinderen uit het tehuis zijn fors gestegen, nu een aantal kinderen een beroepsopleiding gaat volgen. HSH streeft ernaar het bedrag van binnenkomende geld met 25% te verhogen

4.2. Het Kindertehuis
HSH streeft er naar de komende jaren de kinderen de mogelijkheid te bieden om onderwijs te volgen op het niveau dat het kind het beste past. Omdat de kinderen ouder worden, zal HSH op zoek gaan naar financiering van de kosten van onderwijs. Dit betekent dat er jaarlijks minstens 17.000.000 UGX (€ 4000) nodig is. HSH zal kijken naar de mogelijkheid om geld in te zamelen via een project en zal proberen scholen en kerken in Nederland te interesseren om de kinderen te ondersteunen.

4.3 Day Care Vincent
HSH moet zoeken naar de vervanging van de fysiotherapeut, die om redenen van studie de Day care verliet.
HSH zal de inspanningen om informatiebijeenkomsten aan te bieden vergroten.

4.4 De Zorgboerderij
In 2019/2020 is het belangrijkste beleidsdoel van de boerderij om bij te dragen aan de voedselvoorziening van het kindertehuis, in een poging het tehuis zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken.
De zorgboerderij zal blijven werken met de kinderen van de kindertehuis en de kinderen uit de omliggende dorpen om hen te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling.

4.5 Het Aflatoun lesprogramma
HSH streeft ernaar om in het schooljaar 2020 weer te beginnen met de Aflatoun-lesactiviteiten. In 2019 zal HSH zoeken naar scholen in Oeganda die bereid zijn deel te nemen, zodat de lessen in de schoolomgeving gegeven kunnen worden.